BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 454/LĐTBXH-LĐTL
V/v bảo lưu hệ số lương đối với viên chức quản lý

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông ViệtNam

Trả lời công văn số 22/CV-TCCB-HĐQT ngày 06/02/2009 của Tậpđoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp bộ máy, tổ chức trongquá trình thực hiện chia tách bưu chính và viễn thông theo Quyết định của Thủtướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị củaTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam bảo lưu hệ số lương đối với Giám đốc,Phó giám đốc Kế toán trưởng và phụ cấp chức vụ đối với Trưởng phòng, Phó trưởngphòng Viễn thông và Bưu điện tỉnh, thành phố thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễnthông Việt Nam theo hạng doanh nghiệp đã được xếp của Bưu điện tỉnh, thành phốcũ, kể từ khi chia tách bưu chính và viễn thông cho đến hết năm 2009. Từ năm2010 trở đi, việc xếp lương, phụ cấp chức vụ đối với Giám đốc, Phó giám đốc, Kếtoán trưởng và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Viễn thông và Bưu điện tỉnh,thành phố thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTCngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính.

2/ Đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nghiêncứu, xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bưu chính, viễnthông và báo cáo Liên Bộ ban hành làm căn cứ xếp hạng và xếp lương đối với viênchức quản lý Viễn thông và Bưu điện tỉnh, thành phố từ năm 2010.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn Bưuchính Viễn thông Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc