BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 454/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2014

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số 2810/CT-KK-KTTngày 19/12/2013 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trịgia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1c,Khoản 3c Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Điểm 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (trụ sở tại Cà Mau) códự án đầu tư là Nhà máy điện gió tại tỉnh Bạc Liêu, thành lập Chi nhánh Công tyTNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch tại tỉnh Bạc Liêu, đã được cấp mã số thuế,thì Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý phải tổng hợp số thuếGTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án đểbàn giao cho Chi nhánh mới thành lập để Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuếvà đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định đối với Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Trường hợp Công ty TNHH Xây dựng -Thương mại - Du lịch Công Lý đã kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại Cục ThuếCà Mau đối với sản phẩm điện gió của Chi nhánh Công ty là không đúng với quyđịnh. Công ty bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định tại Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luậtvề thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và phải truy hoàn chongân sách nhà nước số thuế đã hoàn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Cà Mau biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu;
- Các Vụ: PC (BTC), CST;
- Các Vụ (TCT): PC (2b), CS;
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu