BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 454/TCT-QLN
V/v: xử lý tiền phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế thành phố Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 14/CT-QLN ngày 19/01/2015 của Cục Thuế thành phố Cần Thơvề việc đề nghị hướng dẫn tiền chậm nộp của thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn.Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 34 Thôngtư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảnlý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“3. Người nộp thuế xác định số tiền chậm nộp. Việcxác định số tiền chậm nộp được căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộptiền thuế và mức tỷ lệ phần trăm (%) trên ngày theo hướng dẫn tại khoản 2 Điềunày.

Các trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theoquy định tại khoản 1 Điều này mà người nộp thuế đã nộp tiền chậm nộp thì ngườinộp thuế tự kê khai điều chỉnh.

4…….. Trường hợp phát hiện sai sót về tiền thuếnợ, cơ quan thuế điều chỉnh lại tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế”

Trường hợpCông ty cổ phần TVTMDV Kim Thành đã kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp phátsinh năm 2013, ứng dụng quản lý thuế của cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộpnhưng đoàn thanh tra của Cục Thuế xác định đơn vị được miễn nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp phát sinh năm 2013 thì đề nghị Cục Thuế điều chỉnh giảm tiền chậmnộp tính trên thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2013.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh giảm tiền chậm nộp thựchiện theo hướng dẫn tại điểm 3.2 Khoản 3 Mục II Phần B Quyết địnhsố 2379/QĐ-TCT ngày 22/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việcban hành Quy trình quản lý nợ thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố CầnThơ biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c)
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ