ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 454/UBND-CT
V/v Gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón.

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Công thương, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chốt kiểm dịch thực vật Vùng 8;
- UBND huyện Bát Xát;
- Công ty TNHH MTV Khánh Nhân (đ/c: Số 022, đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Căn cứ Công văn số 567/BCT-TMMN ngày 20/01/2012 của Bộ Côngthương về việc gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón; xét đề nghị củaCông ty TNHH MTV Khánh Nhân tại Công văn số 06/CV-KN ngày 02/02/2012 về việcgia hạn thời gian nhập khẩu phân bón qua cửa khẩu Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnhLào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian nhập khẩu biên mậu mặt hàng phânbón của Công ty TNHH MTV Khánh Nhân tại Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày29/9/2011 của UBND tỉnh Lào Cai đến hết ngày 30/3/2012 với số lượng 500 tấn(năm trăm tấn);

2. Giao Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, SởCông thương và các cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ theo quy định của phápluật việc nhập khẩu phân bón nêu trên của Công ty TNHH MTV Khánh Nhân;

3. Công ty TNHH MTV Khánh Nhân có trách nhiệm thực hiện đúngquy định về chính sách nhập khẩu phân bón, chính sách thuế, các quy định củapháp luật về hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác; đồngthời gửi báo cáo kết quả nhập khẩu về Sở Công thương Lào Cai vào ngày 25 hàngtháng.

Công văn này thay thế công văn số 243/UBND ngày 08/02/2012của UBND tỉnh Lào Cai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. UBND tỉnh;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo VP (đ/c Thìn);
- Lưu VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương