BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4541/TM-CATBD
V/v Hệ thống cấp Giấy chứng nhận Xuất xứ của Thái Lan

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Thuế;
- Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam

Bộ Thương mại xin gửi quý Cơ quan bản sao Công hàm của Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội về việc Vụ Ngoại thương - Bộ Thương mại Thái Lan áp dụng Hệ thống Trao đổi Dữ liệu Điện tử (Electronic Dât Interchange-EDI) trong việc cấp Giấy Chứng nhận Xuất xứ, bên cạnh hệ thống thủ công (Manual System), hệ thống mới này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2003.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÂU Á-TBD
Vũ Văn Trung