TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4546/TCT-DNK
V/v: xử lý về thuế của Công ty cổ phần 27-7

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế gửi kèm công văn này công văn số 11/CV-HC ngày 5/11/2005 của Công ty cổ phần 27-7 là cơ sở sản xuất của thương bệnh binh và người tàn tật đề nghị xem xét về việc truy thu thuế dối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy.

Theo phản ánh của Công ty nêu trong công văn số 11/CV-HC ngày 5/11/2005 thì: Công ty cổ phần 27-7 không phải là đơn vị kinh doanh xe hai bánh gắn máy nên đã bị Công ty TNHH Thương mại Quốc tế T&D có cửa hàng bán xe hai bánh gắn máy tại 294 Phố Huế và Công ty TNHH Quốc Cường có cửa hàng bán xe hai bánh gắn máy tại 96 Bà Triệu lợi dụng. Thực tế Công ty Cổ phần 27-7 không có cửa hàng kinh doanh xe hai bánh gắn máy, không trực tiếp bán hàng mà chỉ xuất hóa đơn cho khách hàng theo yêu cầu của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế T&D và Công ty TNHH Quốc Cường; thủ tục ký trên hóa đơn và phiếu thu tiền đều do nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế T&D và Công ty TNHH Quốc Cường ký nhận. Công ty chỉ được hưởng phần chênh lệch từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/xe.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra xác minh lại nếu đúng Công ty TNHH Thương mại Quốc tế T&D và Công ty TNHH Quốc Cường đã lợi dụng Công ty Cổ phần 27-7 để kinh doanh xe hai bánh gắn máy nhằm mục đích trốn thuế thì xử lý truy thu thuế của 2 Công ty này theo quy định tại Thông tư số 69/2002/TT-BTC ; không xử lý truy thu thuế của Công ty cổ phần 27-7.

Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo về Tổng cục Thuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty Cổ phần 27-7
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến