BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

------------------------

Số: 4546/TCT-TTHT

V/v: tuyên truyền Luật thuế SDĐPNN và thuế BVMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tại kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 và Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2011/QH12 , có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Đây là các Luật thuế mới, do vậy, cần phải tập trung tuyên truyền, hướng dẫn những điểm mới của các chính sách thuế này đến mọi tầng lớp dân cư trong xã hội, giúp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt kịp thời các quy định về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế; cách tính thuế, kê khai, nộp thuế; chế độ miễn giảm thuế..., những điểm mới và tính ưu việt của Luật thuế mới so với các chính sách thu trước đây, đặc biệt là tính công bằng, hợp lý trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN. Từ đó, tạo sự đồng thuận, ủng hộ thực hiện tốt chính sách thuế của nhà nước; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến xây dựng trong quá trình thực thi. Để chuẩn bị cho việc thi hành các Luật thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai một số công việc dưới đây:

- Triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền đến các đối tượng điều chỉnh của các Luật thuế trong suốt quá trình triển khai Luật. Trong đó, đối với chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cần hướng đến các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn với những nội dung cơ bản trên đây, bên cạnh đó, cần nêu bật được tính công bằng, hợp lý trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN của chủ sở hữu và người sử dụng đất, nhất là đối tượng sử dụng đất vượt hạn mức quy định. Đối với chính sách thuế bảo vệ môi trường cần hướng tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn xã hội và tham gia cùng cơ quan thuế trong công tác quản lý.

- Tổ chức xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể và khoa học, trong đó nêu rõ nội dung cần tuyên truyền, hình thức, đối tượng và phương tiện tuyên truyền. Trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương để triển khai kế hoạch này.

- Làm việc với các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương để định hướng, cụ thể hoá các nội dung tuyên truyền trên các báo, tạp chí, hệ thống thông tin cơ sở, đài phát thanh, truyền hình địa phương nhằm chuyển tải các quy định của Luật thuế đến với người dân được thường xuyên, liên tục.

- Niêm yết rộng rãi các khẩu hiệu tuyên truyền về 02 loại thuế này tại cơ quan thuế và các nơi cộng cộng đặc biệt về thời điểm áp dụng các Luật thuế từ ngày 01/01/2012.

- Tranh thủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh đối với UBND các quận, huyện và cơ quan tài nguyên, môi trường để phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung của Luật thuế cho các đối tượng có liên quan trên địa bàn. Riêng đối với Luật thuế SDĐPNN cần hướng dẫn cụ thể việc kê khai, lập bộ, tính thuế đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của cơ sở (UBND, Tài chính, địa chính, thôn (khu phố), xóm (tổ dân phố), uỷ nhiệm thu; giải thích các vướng mắc của cán bộ tham gia để họ nắm và tiến hành triển khai công việc.

- Thực hiện công bố đường dây nóng tại Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế. Bố trí cán bộ trực thường xuyên để tiếp nhận và kịp thời giải quyết các phản hồi, thắc mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

- Tổng hợp, báo cáo các kiến nghị của các tổ chức, cá nhân nộp thuế để góp phần giúp các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất hướng hoàn thiện chính sách thuế SDĐPNN và thuế bảo vệ môi trường cho phù hợp với thực tế.

(Tổng cục Thuế gửi kèm theo Công văn này tài liệu tuyên truyền về một số nội dung chủ yếu của hai Luật thuế, các câu khẩu hiệu để các Cục Thuế nghiên cứu, vận dụng vào thực tế công tác tuyên truyền tại địa phương. Tài liệu đồng thời được gửi bằng file qua hệ thống mạng nội bộ của ngành Thuế. Tổng cục sẽ tiếp tục gửi tờ rơi tuyên truyền về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vào cuối tháng 12/2011).

Trong quá trình thực hiện, các Cục Thuế cần có sơ kết rút kinh nghiệm tại địa phương nhằm củng cố hoàn thiện, phát huy tốt hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần đưa Luật thuế vào thực thi được thông suốt. Đồng thời tổng hợp kết quả tình hình triển khai công tác tuyên truyền 02 luật thuế này vào báo cáo công tác TTHT hàng quý gửi về Tổng cục Thuế, nêu những phương pháp kinh nghiệm tốt đã thực hiện tại địa phương để phổ biến, nhân rộng ra toàn ngành; nêu kiến nghị và vướng mắc cần tháo gỡ để Tổng cục có biện pháp chỉ đạo chung (gửi về Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế bằng đường Công văn và thư điện tử [email protected]).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c)

- Lưu: VT, TTHT (2).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Văn Trường