BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4546/TCT-TTHT
V/v tuyên truyền Luật thuế SDĐPNN và thuế BVMT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tại kỳ họp thứ 7và kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật thuế sử dụng đấtphi nông nghiệp số 48/2010/QH12 và Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ,có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Đây là các Luật thuế mới, do vậy, cầnphải tập trung tuyên truyền, hướng dẫn những điểm mới của các chính sách thuếnày đến mọi tầng lớp dân cư trong xã hội, giúp cho các tổ chức, cá nhân có liênquan nắm bắt kịp thời các quy định về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế;cách tính thuế, kê khai, nộp thuế; chế độ miễn giảm thuế...,nhữngđiểm mới và tính ưu việt của Luật thuế mới so với các chính sách thu trước đây,đặc biệt là tính công bằng, hợp lý trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN.Từ đó, tạo sự đồng thuận, ủng hộ thực hiện tốt chính sách thuế của nhànước; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến xây dựng trong quá trình thực thi. Để chuẩn bị cho việc thi hành các Luật thuế, Tổng cục Thuế đề nghị CụcThuế các tỉnh, thành phố triển khai một số công việc dưới đây:

- Triển khai mạnhmẽ công tác tuyên truyền đến các đối tượng điều chỉnh của các Luật thuế trongsuốt quá trình triển khai Luật. Trong đó, đối với chính sách thuế sử dụng đấtphi nông nghiệp cần hướng đến các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bànvới những nội dung cơ bản trên đây, bên cạnh đó, cần nêu bật được tính côngbằng, hợp lý trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN của chủ sở hữu vàngười sử dụng đất, nhất là đối tượng sử dụng đất vượt hạn mức quy định. Đối vớichính sách thuế bảo vệ môi trường cần hướng tới các tổ chức, cá nhân có liênquan đến việc sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuếvà các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn xã hộivà tham gia cùng cơ quan thuế trong công tác quản lý.

- Tổ chức xây dựngkế hoạch tuyên truyền cụ thể và khoa học, trong đó nêu rõ nội dung cần tuyêntruyền, hình thức, đối tượng và phương tiện tuyên truyền. Trên cơ sở đó, chủđộng phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương để triển khai kế hoạch này.

- Làm việc với cáccơ quan thông tấn báo chí ở địa phương để định hướng, cụ thể hoá các nội dungtuyên truyền trên các báo, tạp chí, hệ thống thông tin cơ sở, đài phát thanh,truyền hình địa phương nhằm chuyển tải các quy định của Luật thuế đến với ngườidân được thường xuyên, liên tục.

- Niêm yết rộngrãi các khẩu hiệu tuyên truyền về 02 loại thuế này tại cơ quan thuế và các nơicộng cộng đặc biệt về thời điểm áp dụng các Luật thuế từ ngày 01/01/2012.

- Tranh thủ sự chỉđạo của UBND tỉnh đối với UBND các quận, huyện và cơ quan tài nguyên, môitrường để phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị tậphuấn phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung của Luật thuế cho các đối tượngcó liên quan trên địa bàn. Riêng đối với Luật thuế SDĐPNN cần hướng dẫn cụ thểviệc kê khai, lập bộ, tính thuế đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của cơ sở (UBND,Tài chính, địa chính, thôn (khu phố), xóm (tổ dân phố), uỷ nhiệm thu; giảithích các vướng mắc của cán bộ tham gia để họ nắm và tiến hành triển khai côngviệc.

- Thực hiện côngbố đường dây nóng tại Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế. Bố trí cán bộ trựcthường xuyên để tiếp nhận và kịp thời giải quyết các phản hồi, thắc mắc phátsinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

- Tổng hợp, báocáo các kiến nghị của các tổ chức, cá nhânnộp thuế để góp phần giúp các cơ quancó thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất hướng hoàn thiện chính sách thuế SDĐPNN vàthuế bảo vệ môi trường cho phù hợp với thực tế.

(Tổng cục Thuếgửi kèm theo Công văn này tài liệu tuyên truyền về một số nội dung chủ yếu củahai Luật thuế, các câu khẩu hiệu để các Cục Thuế nghiên cứu, vận dụng vào thựctế công tác tuyên truyền tại địa phương. Tài liệu đồng thời được gửi bằng filequa hệ thống mạng nội bộ của ngành Thuế. Tổng cục sẽ tiếp tục gửi tờ rơi tuyêntruyền về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vào cuối tháng 12/2011).

Trong quá trìnhthực hiện, các Cục Thuế cần có sơ kết rút kinh nghiệm tại địa phương nhằm củngcố hoàn thiện, phát huy tốt hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần đưa Luậtthuế vào thực thi được thông suốt. Đồng thời tổng hợp kết quả tình hình triểnkhai công tác tuyên truyền 02 luật thuế này vào báo cáo công tác TTHT hàng quýgửi về Tổng cục Thuế, nêu những phương pháp kinh nghiệm tốt đã thực hiện tạiđịa phương để phổ biến, nhân rộng ra toàn ngành; nêu kiến nghị và vướng mắc cầntháo gỡ để Tổng cục có biện pháp chỉ đạo chung (gửi về Vụ Tuyên truyền Hỗtrợ người nộp thuế bằng đường Công văn và thư điện tử [email protected]).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c)
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Văn Trường