BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------------------

Số: 4547/LĐTBXH-LĐTL

V/v: Tiền lương của chuyên gia tư vấn trong nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1999/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 21/11/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội về tiền lương của các chuyên gia tư vấn trong nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước thì chủ đầu tư căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức và yêu cầu công việc, quy mô, tính chất quan trọng và địa bàn của dự án để xác định mức tiền lương cụ thể đối với từng chức danh tư vấn song không vượt quá mức lương quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH nêu trên.

2. Theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH nêu trên thì mức tiền lương quy định tại khoản 1, Điều 2, Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH là mức chi trọn gói, đã bao gồm các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại thuế theo quy định hiện hành.

3. Các chi phí khác phục vụ hoạt động của dự án (bao gồm chi phí đi lại, khảo sát, thuê văn phòng làm việc, v.v.) được thực hiện theo khoản 2, Điều 50 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh