BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------
Số: 4547/TCT-CS
V/v: Xử lý thuế khi giải thể
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4055/CT-TTHT ngày 10/08/2012 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc xử lý thuế khi bán tài sản thanh lý để giải thể doanh nghiệp. Về vấn đề Cục thuế nêu trong công văn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì: Doanh nghiệp tư nhân thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo kê khai.
Theo báo cáo của Cục thuế thì có một số vấn đề cần làm rõ như sau:
- Theo trình bày của Cục thuế: DNTN A gửi hồ sơ giải thể đến Chi cục Thuế (Quyết định giải thể từ ngày 25/05/2012) và ngày 07/06/2012 Chi cục Thuế đã ra thông báo đóng MST chờ làm thủ tục giải thể từ ngày 25/05/2012. Ngày 30/5/2012 DNTN A ký Hợp đồng chuyển nhượng tài sản thanh lý trên đất gắn với quyền sử dụng đất.
Như vậy DNTN A ký Hợp đồng chuyển nhượng tài sản thanh lý trên đất gắn với quyền sử dụng đất sau ngày có Quyết định giải thể. Đề nghị Cục thuế phối hợp với các cơ quan chức năng xác định Hợp đồng ký sau ngày doanh nghiệp có quyết định giải thể có được coi là Hợp đồng hợp lệ hay không? Hợp đồng đứng tên DNTN A hay Hợp đồng của cá nhân chủ doanh nghiệp?
- Ngày 27/6/2012 (gần một (01) tháng sau khi ký hợp đồng) DNTN A gửi hồ sơ quyết toán thuế giải thể và Chi cục Thuế đã kiểm tra quyết toán thuế đối với doanh nghiệp giải thể thì về nguyên tắc số thuế GTGT (được xác định theo phương pháp khấu trừ), thuế TNDN phải nộp (được xác định theo kê khai doanh thu, chi phí) của Hợp đồng chuyển nhượng tài sản thanh lý trên đất gắn với quyền sử dụng đất của DNTN A phải được xác định trong biên bản quyết toán thuế đối với doanh nghiệp giải thể.
- Tuy nhiên ngày 26/7/2012 (một (1) tháng sau khi DNTN A gửi hồ sơ quyết toán giải thể), DNTN A lại gửi hồ sơ đề nghị được cấp hóa đơn lẻ để chuyển nhượng tài sản thanh lý trên đất gắn với QSDĐ theo hợp đồng ký ngày 30/05/2012.
- Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế báo cáo rõ: Khi kiểm tra quyết toán thuế giải thể của DNTN A, Chi cục Thuế có xác định doanh thu, chi phí, số thuế phải nộp của Hợp đồng chuyển nhượng tài sản thanh lý trên đất gắn với quyền sử dụng đất của DNTN A hay không (vì Hợp đồng nằm trong thời hạn quyết toán thuế)? Trường hợp Chi cục Thuế chưa tính thuế (chưa xác định doanh thu, chi phí) thì Cục thuế báo cáo lý do không xác định doanh thu, chi phí của Hợp đồng chuyển nhượng tài sản ngày 30/05/2012 của DNTN A khi kiểm tra quyết toán giải thể?

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Báo cáo bổ sung kèm theo hồ sơ tài liệu cụ thể đề nghị Cục Thuế gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Chính sách) trước ngày 28/12/2012.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?