BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4547/TCT-CS
V/v thuế sử dụng đất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Ông Trương Như Thanh
Đ/c: Số 242A Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Trả lời nội dung liên quan đến đơnthư của ông Trương Văn Thanh liên quan đến thuế sử dụng đất nông nghiệp, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về miễn giảm thuế sử dụng đấtnông nghiệp

Tại công văn số 12330/BTC-TCT ngày15/9/2011 của Bộ Tài chính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có ý kiến:"Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp nếu thuộc đối tượng quy địnhtại Điều 1 Nghị quyết số 15/2003/QH11 ; Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 55/2010/QH12 nêu trên thì được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quyđịnh. Đối tượng phải nộp sau khi được giảm thì phải kê khai và nộp theo quyđịnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai không xử phạt đối với hộ gia đình,cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo thuộc đối tượng miễn, giảm dochưa kê khai." Vì vậy, trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượngđược miễn, giảm thuế theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 15/2003/QH11, Điều1 và Điều 2 Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội thì được xét miễn, giảm thuếcho hộ gia đình, cá nhân.

2/ Về khai thuế sử dụng đất nôngnghiệp và xử phạt

Tại khoản 1 Điều 108 Luật quản lýThuế quy định:

"Điều 108. Xử phạt đối vớihành vi trốn thuế, gian lận thuế

Người nộp thuế có một trong cáchành vi trốn thuế, gian lận thuế sau đây thì phải nộp đủ số tiền thuế theo quyđịnh và bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn:

1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế;không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau chín mươi ngày, kể từ ngàyhết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều32 của Luật này hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyđịnh tại Điều 33 của Luật này;"

Tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghịđịnh số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạmpháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

"Điều 14. Xử phạt đối với hànhvi trốn thuế, gian lận thuế

Người nộp thuế có hành vi trốnthuế, gian lận thuế quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế ngoài việc phảinộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận thì còn bị xử phạt theo số lầntính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:

1. Phạt tiền 1 lần tính trên sốthuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu không thuộccác trường hợp quy định tại Điều 13 Nghị định này hoặc vi phạm lần thứ hai màcó từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sauđây:

a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế;không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 (chín mươi) ngày, kểtừ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại các khoản 1, 2, 3 vàkhoản 5 Điều 32 của Luật Quản lý thuế, hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộphồ sơ khai thuế quy định tại Điều 33 của Luật Quản lý thuế;

Đối với trường hợp nộp hồ sơ khaithuế tạm tính theo quý quá 90 ngày so với thời hạn quy định, nhưng vẫn trongthời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thì không xử phạt về hành vi trốn thuếquy định tại Điều này mà xử phạt vi phạm về hành vi khai thuế quy định tại Điều9 Nghị định này."

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định xử lý vi phạmpháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

"5. Phạt tiền từ 500.000 đồngđến 5.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạnquy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày;

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạnquy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp."

Căn cứ các quy định trên, nếu hộgia đình, cá nhân đã được hướng dẫn kê khai thuế sử dụng đất nông nghiệp nộp hồsơ kê khai quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng thuộc diện miễn thuế sửdụng đất nông nghiệp (không phát sinh số thuế phải nộp) thì bị xử phạt theo quyđịnh tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chínhphủ; nếu thuộc diện phải nộp hoặc được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thìphải bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại điểm akhoản 1 Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để ông TrươngNhư Thanh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-BTC (2b);
- Vụ PC-TCT (1b);
- Vụ KK&KTT;
- Cục Thuế tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ