TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45474/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 655/PC-TCT ngày24/6/2015 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của các độc giả trênCổng thông tin điện tử - Bộ Tàichính, trong đó có độc giả Lê Thùy Linh(sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về tỷ giá quyđổi thu nhập chịu thuế TNCN phát sinh bằng ngoại tệ. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BộTài chính quy định:

Điều 5. Quy đi thu nhập chịu thuế ra đồng ViệtNam

1. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhậpchịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bìnhquân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổithông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam...

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lýthuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuếvà sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị địnhvề thuế và sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (cóhiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015):

+ Tại khoản 4 Điều 2 hướng dẫn về tỷ giá:

3. Trường hợp phát sinh doanh thu,chi phí giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phảiquy đi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷgiá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư s 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12năm 2014 hướng dẫn về chế độ kếtoán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạchtoán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mởtài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạchtoán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mởtài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thể khác thực hiệntheo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư s200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12năm 2014.”

+ Tại khoản 4, Điều 4 hướng dẫn về hiệu lực thi hành:

4. Bãi bỏ các nội dung liên quan đếnBảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác địnhdoanh thu, giá tính thuế tại:

- Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày05/01/2012 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăngvà Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 của Chính phủ.

- Thông tư s 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, b sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thôngtư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đ cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả như sau:

- Kể từ ngày 01/01/2015, trường hợp cá nhân có thu nhập chịu thuế phátsinh bằng ngoại tệ, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập quy đổi ngoại tệ ra ĐồngViệt Nam theo quy định tại Khoản 4 Điều 2Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

- Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn độc giả thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng TNCN;
- Phòng pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn