TNG CỤC THUẾ
CỤC THUTP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45478/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 607/PC-TCT ngày 12/6/2015 củaTổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế của Độc giả Vũ Thị Minh Lan(SĐT: 01662020311; Email: [email protected]yahoo.com) doCông thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyn đến.Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

- Tại Khoản 1 Điều 51 quy định về hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân nướcngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tin viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hànghoá, dịch vụ có thuế GTGT ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhânđạo như sau:

1. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT

Các t chức, cá nhân nêu trên thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đềngh hoàn thuế GTGT vào bất kỳ thời đim nào khi phát sinh số thuế GTGT đầuvào được hoàn.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức ở Việt Namsử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tin viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để muahàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình; dự án viện trợ không hoàn lại, việntrợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả cho hàng hóa, dịch vụ đó.

Trường hp,tổ chức không có nhu cầu hoàn thuế GTGT đã trả cho hàng hóa dịch vụ nêu trên thì không phải nộp hồsơ đề nghị hoàn thuế.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trả lời Độc giả Vũ ThịMinh Lan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng cục Thuế (để b/c);
- Phóng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn