BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4548/TCT-CNTT
V/v Sử dụng chứng thư số khai thuế qua mạng

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Cục Thuế các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bình Thuận, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lào Cai.

Để tổ chức triểnkhai mở rộng dự án khai thuế qua mạng cho 19 Cục Thuế trong năm 2010, Tổng cụcThuế đã có công văn số 3991/TCT-CNTT ngày 7/10/2010 trong đó thông báo 02 đơnvị cung cấp chứng thư số công cộng đã thực hiện tích hợp được với hệ thống khaithuế qua mạng của ngành thuế là:

- Công ty điệntoán và truyền số liệu (VDC)

- Công ty TNHHAn ninh mạng BKAV

Đến nay, Tổngcục đã thực hiện nâng cấp cổng thông tin tiếp nhận tờ khai điện tử cho phépngười nộp thuế sử dụng thêm chứng thư số công cộng của 02 đơn vị cung cấp dịchvụ chứng thực chữ ký số, gồm:

- Tập đoàn Viễnthông quân đội (Viettel)

- Công ty Cổphần Công nghệ thẻ Nacencomm

Đề nghị Cục Thuếthông báo danh sách 04 đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộngđã tích hợp với hệ thống khai thuế điện tử của cơ quan thuế cho người nộp thuếtrên địa bàn được biết.

Trong quá trìnhtriển khai, nếu có các vướng mắc phát sinh đề nghị Cục Thuế báo cáo ngay Tổngcục để kịp thời hướng dẫn, xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Vụ KK, DNL, CC, TTHT (để biết);
- Lưu: VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai