BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 455/BXD-HĐXD
V/v: đề nghị giới thiệu đơn vị làm chủ đầu tư DA cải tạo và nâng cấp nhà C1, C2, C3 khu tập thể Kim Liên Quận Đống Đa - Hà Nội

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 178B/CV-CT ngày19/3/2009 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 18 thuộc Tổng công ty Cơ khíxây dựng – Bộ Xây dựng về việc đề nghị giới thiệu làm chủ đầu tư Dự án đầu tưxây dựng cải tạo và nâng cấp nhà C1, C2, C3 khu tập thể Kim Liên - Quận Đống Đa- Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 18 đã và đang tham giađầu tư các dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp như dự án đầu tư khuchung cư và nhà liền kề, khu nhà ở, khu tái định cư, khu công nghiệp, hạ tầngcác khu công nghiệp và nhiều công trình văn hoá thể thao khác.

Được biết, UBND thành phố Hà Nội đang có chủ trương xây dựngcải tạo và nâng cấp nhà C1, C2, C3 khu tập thể Kim Liên - Quận Đống Đa – Thànhphố Hà Nội. Với điều kiện năng lực và kinh nghiệm của mình, Công ty Cổ phần Cơkhí Xây dựng số 18 có nguyện vọng được tham gia làm chủ đầu tư dự án trên.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng giới thiệu để UBND thành phố HàNội tham khảo và tìm hiểu nhằm lựa chọn được chủ đầu tư dự án đáp ứng đủ điềukiện năng lực phù hợp với quy mô và tính chất của dự án theo đúng quy định củapháp luật hiện hành.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh