BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 455/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch chung xây dựng đô thị

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

Kính gửi : Viện Quy hoạch xây dựng Thanh Hóa

Trả lời văn bản số 27/VQH-CV ngày 17/02/2012 của Viện Quyhoạch xây dựng Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch chungxây dựng đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quyhoạch đô thị, thì quy mô dân số để xác định chi phí lập quy hoạch chung xâydựng đô thị là quy mô dân số quy hoạch đợt đầu của năm quy hoạch được duyệt. Nhưvậy, cách hiểu của Sở Xây dựng Thanh Hóa là phù hợp với quy định.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Viện Quy hoạch xây dựng Thanh Hóa tổchức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTQH, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn