BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 455/TY-TS
V/v Báo cáo tình hình dịch bệnh thủy sản

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố
- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố
- Các Cơ quan Thú y vùng

Thực hiện công văn số 1002/TY-TYTS ngày 27/6/2008 v/v báo cáo tình hình bệnh, dịch thủy sản và côngvăn số 1535/TY-TS ngày 22/9/2008 của Cục Thú y, một số Chi cục Thú y, Chi cụcquản lý Thủy sản, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh/thành phố đã nghiêmtúc thực hiện chế độ báo cáo tuần về tình hình dịch bệnh thủy sản để Cục tổnghợp báo cáo Bộ.

Tuy nhiên, do việc triển khaibáo cáo của các địa phương không đầy đủ, nhiều địa phương không thực hiện việcbáo cáo nên gây khó khăn cho việc nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình dịchbệnh thủy sản phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh cũng như đáp ứng yêu cầucủa lãnh đạo Bộ giao cho. Vì vậy, Cục Thú y có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn các tỉnh/thành phố:

Tiếp tục chỉ đạo và thông báo vềCục kết quả triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNVhướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyênmôn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã vềnông nghiệp và phát triển nông thôn; Công điện số 28/CĐ-BNN-TY ngày 23/5/2008của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v tăng cường các biệnpháp phòng bệnh tôm, trong đó yêu cầu Sở NN&PTNT các tỉnh điều động cán bộlàm công tác thú y thủy sản sang Chi cục Thú y để triển khai nhiệm vụ thú ythủy sản và công văn số 1002/TY-TYTS ngày 27/6/2008 của Cục Thú y v/v báo cáotình hình bệnh, dịch thủy sản.

2. Yêu cầu Chi cục Thú y cáctỉnh:

a. Nghiêm túc thực hiện chế độbáo cáo theo hướng dẫn tại công văn số 1002/TY-TYTS nêu trên và gửi về theo địachỉ [email protected] hoặc số fax 04.36290286 và địa chỉ email của Cơ quanThú y vùng phụ trách đơn vị (không cần gửi bản giấy nhưng phải đảm bảo các báocáo gửi về địa chỉ trên là chính xác, đã được lãnh đạo đơn vị phê duyệt)trước10h sáng thứ 6 hàng tuần.

b. Báo cáo về Cục trước ngày15/4/2009 kế hoạch dự kiến triển khai công tác quản lý thú y thủy sản năm2009 (bao gồm cả bố trí nhân sự).

3. Yêu cầu các Cơ quan Thú y cácvùng:

a. Thông báo tới các Chi cục Thúy địa phương thuộc địa bàn quản lý địa chỉ email của bộ phận quản lý công tácthú y thủy sản để kiểm tra, tổng hợp các thông tin dịch bệnh thủy sản ở các địaphương và báo cáo kết quả tổng hợp trong tháng về Cục trước ngày 25 hàng tháng.

b. Báo cáo kế hoạch dự kiếntriển khai công tác quản lý thú y thủy sản năm 2009 về Cục trước ngày15/4/2009 (bao gồm cả bố trí nhân sự).

Đề nghị các đơn vị lưu ý thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu VT, TS.

CỤC TRƯỞNG
Bùi Quang Anh