BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4550/TCT-CS
V/v trả lời bạn đọc Cổng thông tin điện tử BTC về xử lý đối với hóa đơn đã lập.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế nhận được phiếuchuyển văn bản đề ngày 4/12/2013 của Cổng thông tin điện tử Chính phủ chuyểnemail của Bà Nguyễn Ngọc Thùy Mai (email: [email protected]) hỏi vềxử lý đối với hóa đơn đã lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cungứng dịch vụ hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:

"Điều 18. Xử lý đối với hóađơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giaocho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên vàlưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập vàgiao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đãlập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu pháthiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên củasố hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thuhồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lậplại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập vàgiao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người muađã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lậpbiên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bánlập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượnghàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăngcho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người muakê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnhkhông được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơnđã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèmtheo Thông tư này".

Tại khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính về quản lý thuế hướng dẫn khaibổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

"5. Khai bổ sung hồ sơ khaithuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuếtheo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuếcó sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sunghồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lầntiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bốquyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế".

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Côngty của Bà Nguyễn Ngọc Thùy Mai liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đểđược hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cổngthông tin điện tử Bộ Tài chính biết và thông tin tới bạn đọc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân