BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4551/BNN-TC
V/v: Thanh lý tài sản của Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

Trả lời công văn số 1658/CV-DANN-TCKT ngày 23/8/2011 của BanQuản lý các dự án Nông nghiệp về việc thanh lý tài sản của Dự án Đa dạng hóa đãkết thúc do Ban Điều phối Trung ương quản lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 của Quyết định số 377/QĐ-BNN-TC ngày 10/02/2010về việc xử lý tài sản dự án hoàn thành, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đã phê duyệt thanh lý tài sản là thiết bị đồ dùng hình thành từ dự ánđa dạng hóa Nông nghiệp đã kết thúc do Ban Điều phối Trung ương quản lý bị hưhỏng không còn sử dụng đã hết hao mòn, nguyên giá 806.845.327 đồng.

Theo quy định tại khoản c, điểm 4, Điều 7 của Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lýtài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc:

“Đối với tài sản có quyết định thanh lý: Phương thức, trìnhtự, thủ tục thanh lý thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ vàThông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý,sử dụng tài sản nhà nước”.

Đề nghị Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp căn cứ quy định tạiNghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ và Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước để tổ chức thựchiện việc thanh lý tài sản đã được Bộ phê duyệt thanh lý tại Quyết định số377/QĐ-BNN-TC ngày 10/02/2010 nêu trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời để đơn vịbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Hà