BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4551/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với sản phẩm khung trần, khung vách bằng thép lá

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5493/CT-TTrl-N4 ngày 26/8/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế suấtthuế GTGT đối với sản phẩm khung trần, khung vách bằng thép lá của Công ty cổphần công nghiệp Vĩnh Tường. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.34 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn hànghoá dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% bao gồm:

"2.34 Sản phẩm luyện, cán, kéokim loại đen, kim loại màu, kim loại quý, trừ vàng nhập khẩu quy định tại Điểm26, Mục II, Phần A Thông tư này.

Sản phẩm luyện cán, kéo, kim loạiđen, kim loại màu, kim loại quý bao gồm những sản phẩm trực tiếp của côngnghiệp luyện cán kéo ở dạng nguyên liệu hoặc sản phẩm, như: sản phẩm kim loại ởdạng thỏi, thanh, tấm, dây.

Những sản phẩm luyện cán kéo đã sảnxuất chế biến thành các sản phẩm khác thì thuế suất được xác định theo mặthàng".

Điểm 2.34 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 về thuế GTGT hướng dẫn hàng hoá dịch vụ áp dụngthuế suất thuế GTGT 5% bao gồm:

"2.34- Sản phẩm luyện, cán, kéokim loại đen, kim loại màu, kim loại quý, trừ vàng nhập khẩu quy định tại Điểm1.26, Mục II, Phần A Thông tư này.

Sản phẩm luyện cán, kéo, kim loạiđen, kim loại màu, kim loại quý bao gồm những sản phẩm trực tiếp của côngnghiệp luyện cán kéo ở dạng nguyên liệu hoặc sản phẩm, như: sản phẩm kim loại ởdạng thỏi, thanh, tấm, dây.

Những sản phẩm luyện cán kéo đã sảnxuất chế biến thành các sản phẩm khác thì thuế suất được xác định theo mặthàng".

Điểm 10 Thông tư số 62/2004/TT-BTCngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính về thực hiện thuế suất thuế GTGT theo danh mụcbiểu thuế nhập khẩu ưu đãi hướng dẫn:

"Mức thuế suất thuế GTGT hướngdẫn chi tiết ở Danh mục thuế GTGT được áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu thốngnhất từ khâu nhập khẩu đến khâu tiêu thụ nội địa và được sử dụng để xác địnhthuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá sản xuất, kinh doanh trong nước".

Căn cứ các hướng dẫn trên, trườnghợp trước ngày 01/01/2009, Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường sản xuất hoặcnhập khẩu sản phẩm khung trần, khung vách được làm từ thép lá cán phẳng thànhdạng thanh, được gia công để dùng làm cấu kiện xây dựng thuộc mã hàng 7308 theoBiểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì áp dụngthuế suất thuế GTGT là 5%. Trường hợp các sản phẩm khung trần, khung vách bằngthép lá nêu trên được gắn thêm các tấm thạch cao bên ngoài tạo thành trần hoặcvách nhà bằng thạch cao thì các sản phẩm trần hoặc vách nhà bằng thạch cao ápdụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai