BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4551TC/TCT
V/v mã số thuế nhập khẩu hệ thống thiết bị đo âm thanh

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thành Lợi.
(C5/25 Láng Hạ - Thành công- Ba Đình - Hà Nội)

Trả lời công văn số 28/CV ngày 14/03/2003 của Công ty TNHH Thành Lợi về việc áp mã số mặt hàng hệ thống thiết bị đo âm thanh dùng trong liên lạc viễn thông (Nicelog Digital Voice Longin system), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại tập hợp các máy móc thiết bị của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo Biểu thuế nhập khẩu thì:

Hàng hoá nhập khẩu là một tập hợp các máy móc thuộc nhóm, phân nhóm hàng của các Chương 84, 85, 86,88, 89, 90 của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu. trường hợp máy chính có mức thuế nhập khẩu cao hơn mức thuế nhập khẩu của các máy móc thiết bị khác trong tập hợp các máy móc nhập khẩu thì các doanh nghiệp được lựa chọn việc áp dụng cách phân loại máy chính hoặc phân loại theo từng máy.

Đối với lô hàng hệ thống thiết bị đo âm thanh đề nghị Công ty làm việc cụ thể với cơ quan chức năng (Bộ Bưu chính Viễn thông) để xác định máy chính của lô hàng trên cơ sở đó xác định mức thuế nhập khẩu phải nộp theo quy định.

Trường hợp máy chính được xác định là máy đo thì thuộc nhóm 9030, mã số 9030.40.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% (không phần trăm)

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Thành Lợi được biết và liên hệ với các cơ quan hữu quan để được giải quyết cụ thể.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KÝ THAY TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An