BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4552 TC/TCT
V/v phân loại mã số, thuế suất thuế nhập khẩu bộ chuyển đổi mạng máy vi tính

Hà Nội , ngày 05 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghiệp

Trả lời công văn số 19/03/203 của Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ (FPT) đề nghị hướng dẫn áp mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng bộ chuyển đổi mạng máy vi tính dùng để kết nối mạng các máy vi tính với nhau, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới thì:

Mặt hàng bộ chuyển đổi mạng máy vi tính (router) thuộc nhóm 8471, mã số 8471800, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ (FPT) được biết và thực hiện./.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An