BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 4552/TCT-CS
V/v CS thuế đối với hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư CK

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Gia Lai;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Sông Đà 505;
(322 Ngũ Hành Sơn – thành phố Đà Nẵng)
- Công ty Cổ phần xây dựng Cotec.
(194/2 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM)

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 1896/CT-KTT ngày 13/08/2010 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai,Công văn số 340/CV-S55 -TCKT ngày 17/08/2010 của Công ty Cổ phần Sông Đà 505,Công văn số 2217/CT-TTHT ngày 15/4/2010 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, Công vănsố 859/CV-TCKT ngày 10/8/2010 của Công ty cổ phần xây dựng Cotec đề nghị hướngdẫn về chính sách thuế đối với hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Công vănsố 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung cầnlưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009 đã hướng dẫn về hoàn nhập các khoản dựphòng như sau:

Ngày 7/12/2009, Bộ Tài chính ban hành Thôngtư số 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phònggiảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòivà bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp và Thông tưnày được áp dụng cho việc trích lập các khoản dự phòng của doanh nghiệp từ năm2009.

Theo đó doanh nghiệp có trích lập và sử dụngcác khoản dự phòng phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số228/2009/TT-BTC khi xử lý hoàn nhập dự phòng thì các khoản hoàn nhập dự phòngđược thực hiện theo quy định tại Thông tư này số 228/2009/TT-BTC ”.

Điểm b, Điểm cKhoản 1 Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 quy định về phươngpháp trích lập và xử lý khoản dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán như sau:

Điều 5. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tưtài chính.

1. Đối với các khoản đầu tư chứng khoán:

a) Phương pháp lập dự phòng:…

Doanh nghiệp phải lập dự phòng riêng chotừng loại chứng khoán đầu tư, có biến động giảm giá tại thời điểm lập báo cáotài chính và được tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá chứng khoánđầu tư, làm căn cứ hạch toán vào chi phí tài chính của doanh nghiệp.

c) Xử lý khoản dự phòng:…

Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dưkhoản dự phòng, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch ghi giảm chiphí tài chính.

Tại điểm 2.6 MụcI Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

2.6. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpkhông áp dụng đối với:

a) Các khoản thu nhập khác quy định tại mụcV Phần C Thông tư này.

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, trích lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán hạch toán vào chiphí tài chính và khi hoàn nhập dự phòng phần chênh lệch ghi giảm chi phí tàichính, không coi là thu nhập khác; hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư chứngkhoán được bù trừ với các khoản chi phí tài chính khác để xác định chi phí hợplý được trừ khi tính thu nhập từ hoạt động tài chính. Đối với Công ty Cổ phầnSông Đà 505, Công ty cổ phần xây dựng Cotec thì thu nhập từ hoạt động tài chínhlà thu nhập khác, không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế và Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (2b);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai