BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4553/BYT-TCCB
V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện KH “Đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những nămqua, Bộ Y tế đã và đang quan tâm, đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng và giáodục y đức, ban hành nhiều quy định nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của côngchức, viên chức, người lao động ngành Y tế. Bộ Y tế cũng xây dựng các kế hoạchtriển khai thực hiện, phát động nhiều phong trào thi đua để giáo dục, động viêncông chức, viên chức, người lao động trong Ngành thực hiện tốt Quy tắc ứng xử,nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện kế hoạchcủa Bộ Y tế, được sự giúp đỡ của cấp ủyĐảng và chính quyền các cấp, các đơn vị trong toàn ngành Y tế từ Trung ương đếnđịa phương đã tích cực, chủ động xây dựngkế hoạch, nội dung, chương trình, giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiệnthực tiễn của đơn vị. Quá trình triển khai đã xuất hiện những tấm gương điểnhình tiên tiến; nhiều tập thể và cá nhân đã không quản khó khăn, gian khổ hếtlòng vì tính mạng, sức khỏe của người bệnh, được dư luận xã hội đánh giá cao,được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Tuy nhiên, trênthực tế vẫn còn có cơ sở y tế, đặc biệt là một số cơ sở thuộc khu vực khámbệnh, chữa bệnh chưa thực sự quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng, giáodục y đức, triển khai còn chiếu lệ, hình thức, hiệu quả đạt được chưa cao. Mộtbộ phận công chức lãnh đạo quản lý chưa thực sự nhận thức tầm quan trọng củađạo đức nghề nghiệp, chủ yếu tập trung vào công tác chuyên môn, cơ sở vật chất,chưa chú trọng đến tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, để xảy ra tình trạngcán bộ y tế vi phạm những quy định về Quy tắc ứng xử đối với người bệnh, gâybức xúc trong nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnhviệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Y tế theoChỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04 tháng 6năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2151/KH-BYT phê duyệtKế hoạch tổ chức thực hiện “Đổi mới phongcách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”nhằm thay đổi nhận thức, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, loại bỏnhững hành vi ứng xử không tốt, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cốniềm tin và sự hài lòng của người bệnh; tạo điều kiện tốt, thuận lợi để giúpngười dân tiếp cận các dịch vụ y tế; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ ytế Việt Nam.

Để triển khai thựchiện thành công Kế hoạch nêu trên, Bộ Y tế kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phốihợp chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện “Đổi mới phong cách,thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” ở cấptỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở y tế theo nội dung hướng dẫntrong Kế hoạch.

2. Chỉ đạo Sở Ytế, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địabàn ban hành kế hoạch, tổ chức tập huấn, xây dựng phong cách, thái độ phục vụngười bệnh, thành lập các bộ phận tuyên truyền, giáo dục chăm sóc sức khỏe kếthợp hướng dẫn, chỉ dẫn cho người bệnh,chấp hành quy định về trang phục y tế, củng cố đường dây nóng, duy trì hộp thưgóp ý, triển khai Đề án “Tiếp sức ngườibệnh trong bệnh viện”; tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung đổi mới; tăngcường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hành vi ứng xử của cán bộ y tếvới người bệnh; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuấtsắc, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; tổ chức sơ kết, tổng kết rútkinh nghiệm và đề ra phương hướng những năm tới.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương hỗ trợ, dự toán kinh phí để Ban Chỉđạo cấp tỉnh, thành phố và Ban Chỉ đạo các đơn vị hoạt động.

Bộ Y tế trân trọngcảm ơn các đồng chí đã quan tâm chỉ đạo công tác y tế trên địa bàn góp phầntích cực vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Các vụ/cục/Tổng cục/VP Bộ/Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến