BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4556/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải tại Công văn số 8856/VPCP-KTN ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Văn phòngChính phủ về việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất lúa, sau khi xin ýkiến của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh)thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nôngnghiệp để triển khai các dự án, công trình trên địa bàn năm 2012, cụ thể nhưsau:

1. Đối với các trường hợp thực hiện việc chuyển mụcđích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp kể từ ngày 01 tháng 7năm 2012 để triển khai các dự án, công trình trên địa bàn năm 2012 thực hiệnnhư sau:

a) Đối với các địa phương đã được Chính phủ xétduyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu(2011-2015) cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp các dự án, công trìnhthực hiện trong năm 2012 phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sửdụng vào mục đích phi nông nghiệp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì,phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướngChính phủ cho phép trước khi quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất.

b) Đối với các địa phương chưa được Chính phủ xétduyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu(2011-2015) cấp tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện:

- Tổng hợp các dự án, công trình thực hiện trongnăm 2012 vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 nămkỳ đầu (2011-2015) cấp tỉnh, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất đến năm 2020 trình Chính phủ xét duyệt. Trường hợp chưa nộp hồ sơquy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh thì không xem xét trình Thủ tướngChính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Tổng hợp các dự án, công trình phù hợp với quyhoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được cơ quannhà nước có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì,phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướngChính phủ cho phép trước khi quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất.

c) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyêntrồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạoviệc lập, phê duyệt và thực hiện phương án sử dụng lớp đất mặt thuộc tầng canhtác và phương án bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước theo quy định tạiKhoản 2 Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo hướng dẫn của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính.

2. Đối với các dự án, công trình có sử dụng vào đấttrồng lúa thuộc trong các trường hợp sau: đã được Thủ tướng Chính phủ cho phépchuyển mục đích sử dụng đất theo Công văn số 979/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm2011 về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trìnhcấp bách; được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; được cấp cóthẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư;được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, táiđịnh cư; các công trình, dự án đã được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyểnmục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2012(ngày Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quảnlý, sử dụng đất trồng lúa có hiệu lực thi hành) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnhtiếp tục tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01tháng 7 năm 2012 và không phải lập phương án sử dụng lớp đất mặt thuộc tầngcanh tác và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mụcđích sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số42/2012/NĐ-CP .

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quyđịnh của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TP, NN&PTNT, TC, KHĐT, XD;
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CQHĐĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển