BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4558/TCT-CS
V/v vướng mắc khi triển khai TT 06.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế TP. Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 1878/CT-THNVDT ngày 29/06/2012 của CụcThuế TP. Đà Nẵng về việc vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BTC Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính; khoản 4 Điều 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTCngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhânnước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam: Trường hợpdoanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài thực hiện các dịch vụmôi giới, quảng cáo, tiếp thị để tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam thìáp dụng thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêutrên.

2/ Về trường hợp tổ chức, cá nhân chỉ có hoạt động sản xuất,kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì chưa có quy định khôngphải kê khai thuế GTGT, do đó đề nghị thực hiện theo quy định chung.

3/ Về việc áp dụng thuế GTGT đối với tiền lãi cho vay củacác doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng: Bộ Tài chính đã có công văn số 17164/BTC-TCT ngày 11/12/2012 hướng dẫn.

4/ Về thuế GTGT đối với khoản tiền bồi thường, đền bù chonhà, công trình trên đất do di dời, giải tỏa theo quyết định của cơ quan Nhànước có thẩm quyền thì Tổng cục Thuế đã có công văn số 2538/TCT-CS ngày18/07/2012 trả lời Cục Thuế TP. Đà Nẵng.

5/ Về sử dụng hóa đơn, chứng từ khi bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ thuộc đối tượng không phải khai, tính, nộp thuế GTGT theo quy định tạiĐiều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC : Đề nghị Cục Thuế rà soát nêu cụ thể vướngmắc cần hướng dẫn và đề xuất giải quyết.

6/ Căn cứ quy định tại điểm a4 khoản 9 Điều 7 Thông tư số06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT: Trườnghợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó bán lại cho tổ chức,cá nhân khác thì giá đất được trừ áp dụng theo quy định tại điểm a4 khoản 9Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và theo đúng ví dụ số 26 nêu tại Thông tư.

7/ Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 4 Điều 16 Thôngtư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

- Trường hợp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông, điệncho các hộ kinh doanh trong khu phí thuế quan nhưng các hộ này sử dụng điện,điện thoại phục vụ sinh hoạt gia đình thì không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%theo quy định nêu trên.

- Trong 4 điều kiện khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào đối vớihàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có quy định điều kiện phải có hóa đơn GTGT hoặc hóađơn xuất khẩu hoặc hóa đơn đối với tiền gia công của hàng hóa gia công.

8/ Căn cứ quy định tại điểm 1.2 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính (nay là điểm b Khoản 1 Điều 6Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ) hướng dẫn về thuế TNDN; Khoản 14 Điều 14Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính; Điều 20, Điều 21, Điều23 Chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ:

Trường hợp nêu trong công văn của Cục thuế nếu xác định làsử dụng bất hợp pháp hóa đơn thì thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ và cũngkhông được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

9/ Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 16 Thôngtư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

- Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xongthủ tục hải quan được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Trường hợp doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu, chứng từthanh toán qua ngân hàng và hóa đơn xuất khẩu, nhưng không có tờ khai hải quanhoặc tờ khai hải quan không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì không đủ điều kiện để áp dụngthuế suất thuế GTGT 0% (trừ các trường hợp không cần tờ khai hải quan theo quyđịnh tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên).

10/ Về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu theotháng: Bộ Tài chính đã có công văn số 14320/BTC-TCT ngày 19/10/2012 hướng dẫnchung.

Tổng cục Thuế trả lời nguyên tắc để Cục Thuế TP. Đà Nẵngđược biết và đề nghị căn cứ tình hình thực tế và từng trường hợp cụ thể để xửlý theo đúng quy định./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân