BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 456/BNN-CN
V/v một số biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để giữ vững đà tăng trưởng ngành chăn nuôi nhằm đạt mục tiêu sản xuất năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị và chính quyền các cấp triển khai một số biện pháp để phát triển chăn nuôi như sau:

1. Song song với phòng chống dịch bệnh là duy trì phát triển chăn nuôi an toàn sinh học đảm bảo tính bền vững, chủ động nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng trong nước đặc biệt là dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, để ổn định giá thực phẩm đặc biệt là giá thịt lợn trong những ngày trước tết;

2. Rà soát cơ cấu đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, nắm bắt hiện trạng đàn vật nuôi để cân đối cung - cầu cho phù hợp;

3. Tăng cường phát triển chăn nuôi các giống vật nuôi có lợi thế, tạo sản phẩm cạnh tranh;

4. Thông tin, tuyên truyền để người tiêu dùng sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm an toàn.

Đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo kịp thời thực hiện các nội dung nêu trên và thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi, địa chỉ: số 16 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Tp Hà Nội) các vấn đề phát sinh để phối hợp, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở NNPTNT các tỉnh, TP (để th/h);
- Cục CN, TY, TTKNQG (để th/h);
- CCCN-TY các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, GVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến