BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 456/TCT-CS
V/v: miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4091/CT-QLCKTTĐ ngày 21/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau :

Tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

"2. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. ...".

Tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

"5. Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất".

Tại Khoản 5 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế quy định về Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất)".

Căn cứ quy định trên, việc áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất chỉ được thực hiện sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần xây dựng Nasaco nộp hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản từ tháng 11/2015 thì Công ty chỉ được xét miễn từ tháng 11/2015 nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.

Nơi nhận:- Như trên;- Vụ PC, QLCS- BTC;- Vụ PC- TCT;- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn