BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
V/v: Xuất hóa đơn đối với TSCĐ liên doanh điều chuyển bàn giao
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Cục Thuế tỉnh Gia Lai;
- Công ty cổ phần Điện Gia Lai.
(Địa chỉ: 28 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1938/CT-TTHT ngày 4/7/2013 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai v/v hỏi chính sách thuế và công văn số 619/2013/CV-GEC ngày 4/12/2013 của Công ty cổ phần Điện Gia Lai về việc giải trình, bổ sung thông tin liên quan đến TSCĐ chuyển bàn giao. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điều 5, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định:
"5. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.
Trường hợp tài sản khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.
6. Các trường hợp khác:
Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:
a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.
b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều này."
Theo trình bày của Công ty cổ phần Điện Gia Lai tại công văn số 619/2013/CV-GEC ngày 4/12/2013 thì: Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã có công văn số 724/CT-TTHT ngày 25/3/2013 hướng dẫn Công ty tạm thời thực hiện theo điểm 6a, Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC, "góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp" tạm thời không xuất hóa đơn.
Căn cứ quy định nêu trên và trên cơ sở hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Gia Lai tại công văn số 724/CT-TTHT ngày 25/3/2013 nêu trên, trường hợp nếu Công ty Cổ phần điện Gia Lai chỉ là đại diện thay mặt cho liên doanh để theo dõi quá trình đầu tư và quản lý tài sản hình thành từ liên doanh, việc chuyển đổi chủ thể quản lý 2 dự án (2 nhà máy thủy điện ĐắkPihao và IaPuch3) không làm gia tăng, thay đổi giá trị tài sản được Công ty Cổ phần điện Gia Lai chuyển giao toàn bộ theo giá trị sổ sách và hình thức thực hiện là tách chuyển số tài sản của 2 dự án được theo dõi từ sổ sách của Công ty Cổ phần điện Gia Lai sang Công ty mới (Công ty cổ phần Điện Cao su Gia Lai) đúng như trình bày của Công ty Cổ phần điện Gia Lai tại công văn số 619/2013/CV-GEC ngày 4/12/2013 thì Công ty Cổ phần điện Gia Lai không phải thực hiện xuất hóa đơn cho số tài sản điều chuyển nói trên theo quy định tại Khoản 6a Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.
Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế và Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không ?