BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4560/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với văn phòng phẩm và hàng hoá từ thị trường nội địa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của DNCX.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được công vănmột số Cục thuế và doanh nghiệp về việc Tổng cục Hải quan hướng dẫn về mở tờkhai hải quan đối với văn phòng phẩm và hàng hoá từ thị trường nội địa phục vụsinh hoạt hàng ngày của DNCX khác với hướng dẫn tại Thông tư số 32/2007/TT-BTCcủa Bộ Tài chính về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Từ ngày 04/6/2007 (ngày có hiệulực của Thông tư số 32/2007/TT-BTC ) đến ngày 10/5/2008 (ngày có hiệu lực củaThông tư số 30/2008/TT-BTC ) thủ tục hải quan để được khấu trừ thuế GTGT đầuvào khi cơ sở kinh doanh nội địa bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất để phụcvụ cho hoạt động của bộ máy văn phòng được thực hiện theo hướng dẫn tại tiết1.2 d1 mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007: “Đối với cơsở kinh doanh bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất để phục vụ cho hoạt độngcủa bộ máy văn phòng như: văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng công nghệphẩm thì phải có tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu mới được áp dụng thuế suấtthuế GTGT 0% (trừ điện, nước). Nếu cơ sở kinh doanh không mở tờ khai hải quan thìcoi như trường hợp tiêu dùng nội địa và phải kê khai thuế đầu ra theo đúng quyđịnh”.

Từ ngày 10/5/2008 thủ tục hảiquan để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động trên được thực hiệntheo hướng dẫn tại điểm 4 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 sửa đổi, bổsung Thông tư số 32/2007/TT-BTC: “Riêng đối với văn phòng phẩm, hàng hoá phụcvụ sinh hoạt hàng ngày của DNCX thì cơ sở cung cấp chỉ cần đăng ký với các Banquản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế, Khu thươngmại”.

Trong thời gian từ ngày 4/6/2007đến ngày 10/5/2008, đối với các trường hợp cơ sở kinh doanh nội địa cung cấpvăn phòng phẩm, hàng hoá phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của DNCX không có tờkhai hải quan do cơ quan Hải quan không mở tờ khai hải quan thì cơ sở kinhdoanh nội địa phải có hợp đồng kinh tế ký với doanh nghiệp chế xuất, hoá đơnGTGT, chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cụcthuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, TCHQ;
- Các Ban, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, CS(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương