BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-----------------
V/v: Sử dụng Milrinone tại các cơ sở khám, chữa bệnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được ý kiến của một số tỉnh, thành phố về việc thanh toán chi phí thuốc Milrinone trong điều trị bệnh Tay - Chân - Miệng theo chế độ bảo hiểm y tế. Vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:
Thuốc Milrinone có tên trong danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 của Bộ Y tế được quy định sử dụng tại bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I. Tuy nhiên, do hiện nay tình trạng trẻ em bị mắc bệnh Tay - Chân - Miệng đang diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương, để hạn chế tình trạng lây truyền bệnh cũng như giảm tải cho các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên, góp phần khống chế có hiệu quả căn bệnh này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ý để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thanh toán chi phí thuốc Milrinone theo chế độ bảo hiểm y tế sử dụng điều trị đối với các trường hợp mắc bệnh Tay - Chân - Miệng có thẻ bảo hiểm y tế điều trị tại các bệnh viện hạng II nếu các bệnh viện hạng II này được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện hạng I để điều trị bệnh Tay - Chân - Miệng.
Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thống nhất với Sở Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc Milrinone theo đúng phác đồ điều trị bệnh Tay - Chân - Miệng do Bộ Y tế ban hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, CSYT (2b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo