BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Giải đáp chính sách miễn, giảm tiền thuê đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình
Trả lời Công văn số 2851/CT-QLCKTTĐ ngày 26/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình và công văn số 17/CV-DN ngày 18/7/2013 của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hoàng Bá về việc chính sách miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định
"1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư."
- Tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:
"10. Sửa đổi khoản 4 Điều 14 như sau:
"4. Kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cụ thể như sau:
a) Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư; tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.
b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
d) Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của Chính phủ"."
- Tại khoản 3, Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:
"3. Trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó; trường hợp không thể tính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất."
- Tại Điểm 20, Phụ lục B Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn:
"44. Tỉnh Ninh Bình: Các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Kim Sơn, Tam Điệp, Yên Mô".
- Tại khoản 2, Điều 1 hợp đồng số 01/2012-HĐCNTS-DNHB ngày 25/3/2012 về chuyển nhượng tài sản giữa doanh nghiệp tư nhân Hoàng Bá và Doanh nghiệp tư nhân Hà Thanh "Tất cả nhà xưởng máy móc thiết bị do DNTN Hà Thanh không còn hoạt động đã hơn 1 năm do vậy đã xuống cấp và không còn giá trị sử dụng".
Theo hợp đồng cung cấp thiết bị số 36/2012/HĐCCTB giữa Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Bá và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và vật liệu Hà Nội thì Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Bá có ký hợp đồng mua dây chuyền sản xuất gạch Tuynel mới với trị giá 12.323.300.000 đồng. Tuy nhiên, hồ sơ Cục Thuế tỉnh Ninh Bình cung cấp chỉ có hợp đồng mà không có hóa đơn của việc mua bán thiết bị của dây chuyền sản xuất này.
Căn cứ quy định nêu trên thì nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất được thực hiện theo từng dự án đầu tư. Theo đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Bình phối hợp với các Sở, ban ngành của địa phương căn cứ vào hồ sơ cụ thể của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Bá báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình để xem xét miễn tiền thuê đất đối với dự án Nhà máy gạch Tuynel Yên Thành theo thẩm quyền.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Bình được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- DNTN Hoàng Bá (xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?