VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4563/VPCP-KTN
V/v đầu tư dự án xây dựng tuyến tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hà Nam Hợp đồng BOT.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của BộGiao thông vận tải (Công văn số 4715/BGTVT-ĐTCT ngày 26 tháng 4 năm 2014), ýkiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3233/BKHĐT-KCHTĐT ngày 26 tháng 5năm 2014), Bộ Tài chính (Công văn số 7370/BTC-ĐT ngày 04 tháng 6 năm 2014) vềviệc đầu tư dự án xây dựng tuyến tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đườngquốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hà Nam theo hình thức Hợp đồng BOT, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vậntải báo cáo giải trình ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cáccông văn nêu trên, lưu ý về vị trí đặt trạm thu phí.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh Hà Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong (26 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ