ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4564/UBND-TM
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2011

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tư pháp;
- Cục Thuế thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Xét đề nghị của Cục Thuế thành phố tại Công văn số 7603/CT-THNVDT ngày 08 tháng 9 năm 2011 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

Để việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2011) và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2011/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2011) được thuận lợi, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận với đề xuất của Cục Thuế thành phố về việc tính thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, phương tiện vận tải như sau:

1. Đối với đất: áp dụng bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 89/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 01 tháng 9 năm 2011.

2. Đối với nhà mới xây dựng: áp dụng bảng giá ban hành theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008, Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hệ số điều chỉnh khi áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 và Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008.

+ Về tỷ lệ chất lượng còn lại đối với nhà: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng với Sở Xây dựng khẩn trương đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tỷ lệ áp dụng. Trong khi chờ ban hành tỷ lệ này, cơ quan thuế được tiếp tục áp dụng tỷ lệ chất lượng còn lại như trước đây để tính trị giá nhà.

3. Đối với các loại phương tiện vận tải: Áp dụng bảng giá ban hành theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UB ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các bảng giá bổ sung, điều chỉnh do Cục Thuế thành phố ban hành theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong thời gian từ nay cho đến ngày Thông tư số 124/2011/TT-BTC có hiệu lực thi hành (ngày 15 tháng 10 năm 2011), Cục Thuế thành phố được tiếp tục ban hành các bảng giá bổ sung tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố theo Điều 3 Quyết định số 64/2010/QĐ-UB ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Đối với phương tiện vận tải đã qua sử dụng: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố khẩn trương nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tỷ lệ áp dụng. Trong khi chờ ban hành tỷ lệ này, cơ quan Thuế được tiếp tục áp dụng tỷ lệ chất lượng còn lại như trước đây để tính trị giá phương tiện vận tải.

Để việc triển khai được thuận lợi và không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến việc thu lệ phí trước bạ trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, Ngành khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (TM/Cg) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng