BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4565/TCHQ-GSQL
V/v phương án tiêu hủy tài sản của DNCX

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
(Đ/c: Khu công nghệ cao Sài Gòn, quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 15- 0713/TCHQ ngày 04/7/2013 củaCông ty TNHH Intel Products Việt Nam (doanh nghiệp chế xuất) hỏi về phương ántiêu hủy tài sản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc tiêu hủy phế liệu:

Đề nghị Công ty nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 2432/TCHQ-GSQL ngày 08/5/2013 của Tổng cục Hải quan để thực hiện. Trước khi thựchiện tiêu hủy, Công ty cần thống nhất sử dụng đơn vị tính cho phế liệu tiêu hủy;nếu sử dụng đơn vị tính là kg thì cần thực hiện quy đổi cho phù hợp và thống nhấtsử dụng từ khi bắt đầu tiêu hủy cho đến khi kết thúc quá trình tiêu hủy.

2. Về chính sách thuế đối với hàng hóa sau khi tiêuhủy còn giá trị sử dụng:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì: "Hàng hóa được đưa từ thị trường trongnước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước"thuộc đối tượng chịu thuế. Trường hợp nhà thầu nội địa mua linh kiện, phụ tùng,bộ phận chi tiết thu được sau tiêu hủy của doanh nghiệp chế xuất để tái sử dụngthì nhà thầu nội địa phải tuân thủ chính sách mặt hàng và phải kê khai, nộp thuếnhập khẩu theo quy định.

Đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị hải quan nơi dựkiến tiêu hủy để được hướng dẫn thực hiện. Việc tiêu hủy phế liệu cần tuân thủcác quy định về bảo vệ môi trường của cơ quan môi trường./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (GQ2, 3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh