BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4566/BGDĐT-GDĐH
V/v Chuẩn bị tổ chức rà soát đội ngũ GV dạy tiếng Anh và GV giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các trường ĐH, CĐ ngoài công lập

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Kế hoạch số 808/KH-BGDĐT ngày 16/8/2012triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn2012-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực ngoại ngữcủa đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy ngoại ngữ và giảng viên cơ hữu giảngdạy chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài cho các đại học, học viện, trường đạihọc, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2014, cụ thể như sau:

- Mục đích: giúp các trường đánh giá được năng lựctiếng Anh của đội ngũ giảng viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đạttrình độ theo quy định.

- Phương thức khảo sát: đánh giá năng lực tiếng Anhở cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết theo dạng thức đề thi đã được các đơn vịđủ năng lực khảo thí thống nhất.

- Thời gian tổ chức: dự kiến trongtháng 9/2014.

- Đối tượng giảng viên cơ hữu đượcmiễn khảo sát năm 2014 bao gồm:

+ Giảng viên đã tham gia đánh giánăng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các kỳ khảo sát trướcđây mà chưa có nhu cầu khảo sát lại để được xác nhận ở trình độ cao hơn;

+ Giảng viên tiếng Anh có mộttrong những chứng chỉ quốc tế còn hạn sử dụng yêu cầu tối thiểu phải đạt được:TOEFL iBT 90 điểm, IELTS 7.0 điểm, các chứng chỉ Cambridge CAE, CPE (điểm passtrở lên), TOEIC đủ 4 kỹ năng đạt 850;

+ Giảng viên chuyên ngành có mộttrong những chứng chỉ quốc tế còn hạn sử dụng yêu cầu tối thiểu phải đạt được:TOEFL iBT 70 điểm, IELTS 5.5 điểm, các chứng chỉ Cambridge CAE, CPE (điểm passtrở lên) hoặc chứng chỉ năng lực tiếng Anh do đơn vị được Bộ GD&ĐT côngnhận đủ năng lực khảo thí cấp và đạt trình độ bậc 4;

+ Giảng viên tiếng Anh hoặc giảngviên chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài mà tiếngAnh là ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập.

+ Giảng viên cao tuổi (nữ từ 50trở lên; nam từ 55 trở lên).

- Thông tin cụ thể về địa điểm vàthời gian đánh giá năng lực tiếng Anh của giảng viên sẽ được thông báo tới các trườngsau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được báo cáo của các trường.

Để triển khai công tác rà soát,đánh giá nói trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường lập danh sách độingũ giảng viên cơ hữu tiếng Anh và giảng viên cơ hữu đang giảng dạy và dự kiếnsẽ tham gia giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, đề nghị Bộ Giáo dục và Đàotạo tổ chức rà soát đánh giá năng lực tiếng Anh trong năm 2014 (Mẫu báo cáo Phụlục 1.1, 1.2 kèm theo).

Đề nghị các trường tổ chức thựchiện và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước28/8/2014 bằng file excel theo địa chỉ e-mail [email protected] và bằng văn bản gửi theo địa chỉ: Vụ Giáodục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin chi tiết,xin liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (chuyên viên HoàngThuý Nga) điện thoại 04.38692392 hoặc mail [email protected]

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báođể trường biết và tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- BPTT Đề án Ngoại ngữ (để p/h);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

PHỤ LỤC 1.1

DANH SÁCH GIẢNG VIÊNDẠY TIẾNG ANH CỬ ĐI RÀ SOÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số 4566/BGDĐT-GDĐH ngày 25/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đàotạo)

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Số Chứng minh nhân dân

Trình độ chuyên môn

Văn bằng (TS/ThS/ĐH)

Chuyên ngành

Nước đào tạo

1

...

Người lập biểu(Ký và ghi rõ họ tên)
Điện thoại di động và cố định liên hệ

Hiệu trưởng(Ký và đóng dấu)

PHỤ LỤC 1.2

DANH SÁCH GIẢNG VIÊNGIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH CỬ ĐI RÀ SOÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số 4566/BGDĐT-GDĐH ngày 25/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đàotạo)

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Sổ Chứng minh nhân dân

Chuyên ngành tham gia đào tạo

Trình độ chuyên môn

Văn bằng (TS/ThS/ĐH)

Chuyên ngành

Nước đào tạo

1

...

Người lập biểu(Ký và ghi rõ họ tên)
Điện thoại di động và cố định liên hệ

Hiệu trưởng(Ký và đóng dấu)