VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: chi phí xây dựng các khu tái định cư phục vụ Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 3411/UBND-GT ngày 17 tháng 6 năm 2011) về chi phí xây dựng các khu tái định cư phục vụ Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 691/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08 tháng 3 năm 2011; chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ GTVT;
- TCT PT hạ tầng và Đầu tư tài chính VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha 17
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý