TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4568/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn trả tiền thuế nộp nhầm

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005

Kính gửi

- Cục hải quan tỉnh Cần Thơ
- Công ty cổ phần hóa dầu Mekong
(166/3B Phạm Hùng, P.9, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 128-MPJSC/CVKH-2005 ngày 12/9/2005 của Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong về việc xin thoái thu tiền thuế nộp nhầm (công văn và hồ sơ do Vụ Ngân sách Nhà nước – Bộ Tài chính chuyển). Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp Ngân sách Nhà nước;

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ kiểm tra hồ sơ gốc xin hoàn trả tiền thuế nộp nhầm của doanh nghiệp, đối chiếu với điều kiện hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách nhà nước quy định tại điểm 1.1 phần I Thông tư số 68/2001/TT-BTC nêu trên để ra quyết định hoàn trả và công văn đề nghị hoàn trả theo đúng quy định. Đồng thời, căn cứ điểm 1 phần II Thông tư này yêu cầu đơn vị lập hồ sơ hoàn trả gửi Vụ Ngân sách Nhà nước để Vụ Ngân sách Nhà nước có cơ sở xem xét thực hiện hoàn trả cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ, Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (gửi kèm hồ sơ)
- Lưu: VT(2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An