BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4569/BTC-TCCB
V/v nâng bậc lương đối với đối tượng là phu nhân/phu quân

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Tổngcục Hải quan;

Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 1542/TCHQ-TCCB ngày 28/3/2013 về việc chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ,công chức đi nước ngoài theo chế độ phu nhân/phu quân, Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ khoản 5, khoản 7 Điều 9 Nghịđịnh 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đốivới cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Phunhân/phu quân là cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thờigian hưởng chế độ phu nhân/phu quân tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài vẫnđược hưởng 40% tiền lương cơ bản hiện hưởng trong nước và được tiếp tục đóng bảohiểm xã hội; khi kết thúc nhiệm kỳ được nhận trở lại cơ quan cũ làm việc và thựchiện chế độ nâng bậc lương trong nước theo quy định chung của Nhà nước.

Như vậy, đối với phu nhân/phu quân là cán bộ, côngchức nhà nước khi kết thúc nhiệm kỳ được trở lại cơ quan cũ làm việc và thực hiệnchế độ nâng bậc lương theo quy định chung của Nhà nước. Thời gian đi nước ngoàitheo chế độ phu nhân/phu quân được tính vào thời gian để nâng bậc lương thườngxuyên (theo điểm c, 1.2, khoản 1 mục II Thông tư 03/2005/TT-BNVcủa Bộ Nội vụ ngày 05/01/2005 hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyênvà nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức).

Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Hải quan biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Đức Long