BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 457/BXD-XL
V/v: Giải thích nội dung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 199/SXD ngày 18/3/2005 củaSở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc giải thích nội dung hướng dẫn thực hiệnNghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình. Sau khi xem xét nội dung công văn nói trên, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Đối với công trình hạ tầng khu dân cư được nhà đầu tưthực hiện bằng nhiều nguồn vốn, bàn giao đưa vào sử dụng nhà nước sẽ quản lý.Đây là loại công trình hạ tầng khu dân cư có chuyển giao. Công trình phải đượcnghiệm thu trước khi chuyển giao. Khi chuyển giao, chủ đầu tư phải giao đầy đủhồ sơ quản lý chất lượng công trình cho bên nhận chuyển giao. Trường hợp khithực hiện dự án đã xác định được bên nhận chuyển giao thì bên nhận chuyển giaođược tham gia quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình trong giai đoạn xâydựng đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Công trình phải được bảo hành và bảo trì theo quy định. Thờihạn bảo hành theo loại và cấp công trình. Trách nhiệm của các bên về bảo hànhcông trình, trách nhiệm chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng trong bảo trìcông trình theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượngcông trình xây dựng.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quyết định đầu tưcác dự án trong phạm vi ngân sách của địa phương, chủ đầu tư xây dựng côngtrình do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án đầu tư xây dựngcông trình phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước.

3. Nội dung, trình tự và cơ quan đầu mối trong việc xin chủtrương đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A theo quy định tại Điều4 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP Các dự án còn lại chủ đầu tư tổ chức lập dựán làm rõ sự cần thiết đầu tư và hiệu quả đầu tư trình người quyết định đầu tư.Dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạchngành và quy hoạch xây dựng.

4. Cơ quan tham mưu làm đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân cấptỉnh tổ chức thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Việc thẩm định phải căn cứ vào kết quả thẩm định thiết kếcơ sở.

6. Nếu chủ đầu tư ở cấp huyện không đủ điều kiện năng lựcthẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán thì được phép thuê các tổ chức, cánhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định trong Nghị định số 16/2005/NĐ-CP đểthẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán công trình làm cơ sở cho việc phêduyệt.

7. Lệ phí thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở đã cóquy định tại khoản 10 Điều 9 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP Bộ Tài chính sau khithống nhất Bộ Xây dựng sẽ có hướng dẫn cụ thể. Chi phí cho công tác tư vấn sẽcó hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

8. Về cấp giấy phép xây dựng, về công tác đấu thầu, về thituyển thiết kế kiến trúc, về cấp chứng chỉ hành nghề, về thực hiện chuyển tiếpvà một số vấn đề khác Bộ Xây dựng sẽ có hướng dẫn chi tiết.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ nghiên cứu các ý kiếntrên đây, căn cứ Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn để thực hiện tốt côngtác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án trên địa bàntheo chức năng nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ XL, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên