THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 457/TTg-NN V/v miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh B
ình Định.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11625/BTC-QLCS ngày 23 tháng 9 năm 2020 và s 778/BTC-QLCS ngày 22 tháng 01 năm 2021 về việc miễn tiền thuê đất đối với Dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc miễn tiền thuê đất cho Dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành từ năm 2011 đến hết năm 2020, đồng thời không tính tiền chậm nộp tương ứng với số tiền thuê đất được miễn như đề xuất của Bộ Tài chính tại Công văn số 11625/BTC-QLCS ngày 23 tháng 9 năm 2020. Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan thực hiện cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHCN, TP, KHĐT, TNMT, NG;
- Liên hiệp các Hội KHKTVN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, QHĐP, CN, QHQT, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b). Thanh

TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Mai Tiến Dũng