BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4572/TCT-KK
V/v liên quan đến công tác hoàn thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Trả lờiCông văn số 42/HHDNST ngày 29/11/2013 của Hiệp hội doanh nghiệp Sóc Trăng vềtham gia ý kiến về 6 vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp, nông dân và ngư dântại Diễn đàn doanh nghiệp ĐBSCL tổ chức tại Vĩnh Long ngày 26/11/2013, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứKhoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012:

"...4.Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là bốnmươi ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phảiquyết định hoàn thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do khônghoàn thuế. "

- Căn cứQuyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29/5/2008 của Tổng cục trưởng... Tổng cục Thuế vềban hành quy trình kiểm tra thuế;

Căn cứQuyết định số 460/QĐ-TCT ngày 05/5/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vềban hành quy trình thanh tra thuế;

Việc thựchiện giải quyết hoàn thuế căn cứ theo đúng quy định của pháp luật khi có đầy đủhồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế. Hàng năm, thủ trưởng cơ quan thuế địaphương sẽ quyết định về kế hoạch kiểm tra, thanh tra về thuế.

Về nhân lựccán bộ ngành thuế của cơ quan thuế địa phương, Tổng cục Thuế căn cứ vào kế hoạch,biên chế tổ chức cán bộ, công chức hàng năm của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ để thựchiện và thủ trưởng cơ quan thuế địa phương chịu trách nhiệm bố trí sắp xếp cụthể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thuế được giao theo pháp luật tạiđịa bàn quản lý.

Tổng cụcThuế thông báo để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGTrần Văn Phu