BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------

Số: 4573/TCHQ-TXNK
V/v: Hoàn thuế nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thuận Sinh.
(58A Truông Tre, P.Linh Xuân, Thủ Đức, HCM)

Trả lời công văn số 04- 12/CV-TS ngày 19/4/2012 của Công ty TNHH Thuận Sinh về việc vướng mắc thủ tục thanh khoản, hoàn thuế nhập khẩu từ năm 2002-2003, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1.1 mục I phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính; quy định tại Thông tư số 151/1999/TT-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính thì điều kiện về thời hạn xử lý hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tái xuất ra nước ngoài là trong thời hạn tối đa 01 (một) năm kể từ ngày nhập khẩu.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp của Công ty TNHH Thuận Sinh nhập khẩu nguyên phụ liệu nhưng tái xuất quá hạn 365 ngày và trong hồ sơ thanh khoản không có chứng từ thanh toán đối với tờ khai xuất trả thành phẩm thì không đủ điều kiện xem xét không thu thuế (hoặc hoàn thuế) nhập khẩu. Việc đề nghị không thu thuế (hoàn thuế) đối với các lô hàng nhập khẩu trên là vượt quá thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thuận Sinh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ HCM (để biết);
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường