BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4573/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 882/CT-THNVDT ngày 17/7/2009 của CụcThuế tỉnh Hà Tĩnh về thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh tại Khu kinh tế cửakhẩu quốc tế Cầu Treo, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạmpháp luật như sau:

1. Về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt tại Khukinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo:

Tại Điều 7 Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 củaThủ tướng Chính phủ quy định:

“Quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa Khu kinh tế cửakhẩu quốc tế Cầu Treo và thị trường trong nước là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

Tại điểm 1.1 mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với: “Dịch vụxuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nướcngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan”.

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp doanh nghiệp nội địa thực hiện hoạt động xâydựng, lắp đặt tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đáp ứng các điều kiệnđể áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho Khu kinh tế cửakhẩu quốc tế Cầu Treo nhưng khi xuất hóa đơn GTGT cho chủ dự án lại ghi áp dụngthuế suất thuế GTGT là 10%, như vậy, hóa đơn ghi không đúng quy định.

Tại điểm 1.10 mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập lại hóa đơn như sau: “Những trườnghợp hóa đơn đã được xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải hủy bỏ thì tổchức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bên bánhàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức;bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơnhủy bỏ”.

Tại điểm 8 phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đốitượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Phần nàyphải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấychứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); cócon dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toántheo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàngtheo mã số thuế của cơ sở kinh doanh”.

Theo đó, doanh nghiệp nội địa thực hiện hoạt động xây dựng,lắp đặt tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo lập hóa đơn không đúng quyđịnh, có thể lập lại hóa đơn theo hướng dẫn trên. Doanh nghiệp Khu kinh tế cửakhẩu quốc tế Cầu Treo không thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ,do vậy, không thuộc diện được hoàn thuế GTGT.

2. Về thuế GTGT đối với xăng, dầu và các mặt hàng tiêu dùngkhác bán lẻ tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo:

Tại điểm 1 Điều 20 Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“Hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong Khu kinh tế cửa khẩuquốc tế Cầu Treo và hàng hóa dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu kinh tếcửa khẩu quốc tế Cầu Treo không phải chịu thuế GTGT”.

Tại điểm 1.4 mục II Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 5/6/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Hàng hóa, dịch vụ lưu thông trong nội bộ Khu KTCK quốc tếCầu Treo không phải chịu thuế GTGT”.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ sở kinh doanh bán xăng dầu vàcác mặt hàng tiêu dùng khác tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì hànghóa bán ra không tính thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương