BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4573/TCT-KK
V/v thu nộp thuế sử dụng đất PNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Ngày 27/11/2012, Tổng cục Thuế nhậnđược Công văn số 4048/CT-THNVDT ngày 23/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị nêunhững vướng mắc trong việc thực hiện thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.Về vấn đề này Tổng cục trả lời như sau:

Theo điểm 4.2 và 4.3 khoản 4 Điều17 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:

"4.2. Đối với đất ở của cáchộ gia đình, cá nhân, Chi cục Thuế có thể ủy nhiệm cho UBND cấp xã thực hiệnthu thuế của NNT. Phạm vi ủy nhiệm, trách nhiệm của cơ quan thuế và đơn vị ủynhiệm thu thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướngdẫn thi hành.

4.3. Sau khi nhận tiền thuế từngười nộp thuế, cơ quan thuế hoặc tổ chức/cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệmthu thuế phải cấp biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu quyđịnh ban hành kèm theo Thông tư này hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nướctheo mẫu quy định của Bộ Tài chính cho người nộp thuế."

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 30 Thôngtư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế thì bên được ủy nhiệm thu phải gửi thông báo thuế vàphải viết biên lai thu thuế giao cho người nộp thuế khi tổ chức thu thuế.

Biên lai thu thuế là một loại chứngtừ vừa để phục vụ công tác quản lý thuế và vừa làm căn cứ để xử lý khi phátsinh các khiếu kiện.

Ngoài ra Ứng dụng thu thuế sử dụngđất phi nông nghiệp online mà Tổng cục Thuế đã xây dựng (dự kiến được triểnkhai toàn quốc trong tháng 12/2012) cũng yêu cầu nhập chi tiết từng thông báothuế và biên lai thu cho người nộp thuế chứ không thể nhập thông báo, biên laichung cho một địa bàn (thôn/tổ).

Căn cứ các quy định trên đề nghịCục Thuế tỉnh Quảng Trị khi tổ chức thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệpđối với cá nhân hộ gia đình bằng hình thức ủy nhiệm thu phải thực hiện in thôngbáo thuế và viết biên lai chuyển cho từng hộ gia đình.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếbiết, thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn