BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4573 /TM-ĐB
V/v kết quả cuộc họp lần thứ nhất các lĩnh vực ưu tiên hội nhập nhanh

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Triển khai kết quả Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN không chính thức vào ngày 12/7/2003 tại Jakarta về việc lựa chọn 11 lĩnh vực ưu tiên thực hiện hội nhập nhanh, các nước được chỉ định làm điều phối viên trong 11 lĩnh vực trên đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất và báo cáo kết quả lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 35 (ASEM 35) được tổ chức vào ngày 2/9/2003 tại Campuchia. Bộ Thương mại xin gửi kèm theo đây báo cáo của các cuộc họp trên để Quý Bộ tham khảo. Bộ Thương mại cho rằng Việt Nam nên cử đại diện cả của cơ quan quản lý và khối doanh nghiệp tham dự các cuộc họp lần sau của các ngành ưu tiên để có thể tham gia đóng góp ý kiến để quá trình hội nhập của các ngành này phù hợp và hỗ trợ cho việc phát triển các ngành tương ứng của Việt Nam.

Về cuộc họp lần thứ hai của Tổ công tác về hội nhập ngành ô tô: Indonesia đã có thư thông báo hoãn cuộc họp lần thứ 2 vào ngày 23/10/2003. Đề nghị Quý Bộ cử đại diện tham dự và có thông báo về kết quả cuộc họp cho Bộ Thương mại.

Xin cám ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự