BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Thực hiện thông báo của Bộ Tài chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Để xử lý vướng mắc về vấn đề hủy tờ khai và xử lý thuế trên hệ thống kế toán thuế, căn cứ Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại và Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo
Việc hủy tờ khai được quy định tại Điều 12 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính, quy trình hủy tờ khai và hủy số tiền thuế phải nộp của tờ khai hủy được thực hiện tại Điểm III mục 2 quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, việc xử lý thuế trên hệ thống kế toán đề nghị lập chứng từ ghi sổ liên quan đến tờ khai với loại chứng từ "Chứng từ hủy tiền thuế của tờ khai" và nhập máy theo quy định và thuộc trách nhiệm của Đội Quản lý thuế.
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-QLN (03 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường