BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

Số: 4574/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Khách sạn du lịch Dạ Hương
(P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 09/CV-CTKSDLHD ngày 5/10/2009 của Côngty Khách sạn du lịch Dạ Hương hỏi về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ lữhành quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo điểm 1.14, mục I, phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếgiá trị gia tăng thì:

“Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng kývới khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác địnhlà giá đã có thuế GTGT.

Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bayvận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài,các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu cóchứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trênđược tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT”;

Tại điểm 18, Điều 1, Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một sốhàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn quy định: “Kinh doanhkhách sạn; dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành trọn gói” áp dụng mức thuếsuất thuế giá trị gia tăng 5%.

Căn cứ theo các quy định trên, việc Công ty lữ hành Hà NộiTourist viết trong hóa đơn số 0042621 với nội dung “chi phí vé máy bay và dịchvụ tại nước ngoài là đối tượng không chịu thuế” với thuế suất thuế GTGT = 0% làkhông đúng theo quy định tại mục II, phần A, Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêutrên. Các khoản chi đó chỉ được giảm trừ khi Công ty Khách sạn du lịch Dạ hươngtính thuế GTGT của dịch vụ lữ hành trọn gói trong hợp đồng. Các chứng từ cầnthiết để được giảm trừ là vé máy bay, biên lai, hóa đơn của các dịch vụ đượccung cấp tại nước ngoài;

Đối với hóa đơn số 0042622 của Công ty lữ hành Hà NộiTourist có nội dung “Doanh thu chịu thuế” với thuế suất là 10% x 50% là đúngtheo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC nêu trên và Công ty Kháchsạn du lịch Dạ Hương được kê khai khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT mà Công ty lữhành Hà Nội đã ghi giảm trên hóa đơn.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Khách sạn du lịch Dạ Hươngđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Cục thuế tỉnh Thái Nguyên;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (4b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương