BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4574/TC-TCT
V/v: Hạch toán tiền thuế XNK năm 2001 được hoàn

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Công ty cổ phần kinh doanh hàng công nghiệp Nam Định
Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 12/CT-KT ngày 28/02/2005 của Công ty cổphần kinh doanh hàng công nghiệp Nam Định về việc xin hạch toán tiền hoàn thuếxuất nhập khẩu (XNK) năm 2001, công văn số 279 CT/TTr ngày 09/3/2005 của Cụcthuế Nam Định về việc miễn giảm thuế TNDN của Công ty cổ phần kinh doanh hàngcông nghiệp Nam Định, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Xuất phát từ đặc thù của việc xét tỷ lệ nội địa hóa đối vớicác doanh nghiệp kinh doanh lắp ráp xe máy có nhiều vướng mắc, việc hoàn thuếnhập khẩu linh kiện xe máy theo chính sách nội địa hóa không được kịp thời,không phù hợp với thời điểm các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Bộ Tài chínhđồng ý cho Công ty được hạch toán số thuế nhập khẩu linh kiện xe máy được hoàntương ứng với số xe máy tiêu thụ trong năm 2001 vào thu nhập chịu thuế năm2001.

Cục thuế tỉnh Nam Định kiểm tra, xác định cụ thể số thuếđược hoàn cho số lượng xe máy tiêu thụ trong năm 2001 và hướng dẫn Công ty hạchtoán theo nội dung trên.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty, Cục thuế biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC, TH), TCT {VP (HC), DNNN}.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung