VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4578/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Bộ Tàichính tại Công văn số 7394/BTC-TCDN ngày05 tháng 6 năm 2015 về việc tổng hợp, báo cáo thực hiện Nghị định số206/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanhnghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, PhóThủ tướng VũVăn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính kiểmtra việc báo cáo thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm2013 trên đây của 02 tỉnh Quảng Trị và Kiên Giang để xử lý theo quy định, báocáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xinthông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, HC, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp